Địa chỉ:

Thôn Bến, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên

 

Liên hệ:

0983.681.147

GIANT THẮNG TÁCH